KAF: Jeżeli chcemy, by wszystko pozostało tak jak jest, wszystko musi się zmienić.

Jeżeli chcemy, by wszystko pozostało tak jak jest, wszystko musi się zmienić. Prace ze zbiorów Sylwii i Piotra KrupówEverything must change for everything to remain the same. Works from the collection of Sylwia and Piotr KrupaВсе має змінитися, щоб все залишилося постарому. Роботи з колекції Сильвії та Пьотра Крупаkurator | curator | куратор: STACH SZABŁOWSKI 
kuratorka asystująca | assistant curator | асистентка куратора: NATALIA BARCZYŃSKAMARIA ANTO, SASZA BASZYNSKI, PAWEŁ BAŚNIK, RAFAŁ BUJNOWSKI, MARTYNA CZECH, STANISŁAW DRÓŻDŻ, EDWARD DWURNIK, WOJCIECH FANGOR, STEFAN GIEROWSKI, WANDA GOŁKOWSKA, KAROLINA JABŁOŃSKA, PAWEŁ JARODZKI, EWA JUSZKIEWICZ, TADEUSZ KANTOR, BARTEK KIEŁBOWICZ, KASIA KMITA, AGATA KUS, NATALIA LL, JAN LEBENSTEIN, MARCIN MACIEJOWSKI, PRZEMYSŁAW MATECKI, MAŁGORZATA MIRGA-TAS, JAROSŁAW MODZELEWSKI, KINGA NOWAK, PAULINA OŁOWSKA, CYRYL POLACZEK, FILIP RYBKOWSKI, WILHELM SASNAL, AGATA SŁOWAK, HENRYK STAŻEWSKI, ŁUKASZ STOKŁOSA, WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI, JERZY TCHÓRZEWSKI, RYSZARD WINIARSKI, ANDRZEJ WRÓBLEWSKISCROLL DOWN FOR ENGLISH.
ПРОКРУТІТЬ ВНИЗ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.𝗣𝗢𝗟 Wystawa prezentuje wybór z kolekcji Sylwii i Piotra Krupów – zbioru, który stanowi symboliczny fundament Krupa Art Foundation. Najstarsze prace znajdujące się w Krupa Collection powstały w połowie XX wieku. Najnowsze to dzieła artystek i artystów pracujących współcześnie. W narracji wystawy odbija się wielowątkowość tego zbioru, tworzonego w przekonaniu, że różnorodność stanowi siłę napędową kultury. Kolekcja to wyjątkowa przestrzeń spotkań między pracami reprezentującymi odmienne wrażliwości, punkty widzenia i sposoby przedstawiania świata. W analogiczny sposób zbudowana jest wystawa. Prace historyczne i najnowsze prowadzą tu ze sobą symboliczne rozmowy ponieważ czas, w którym istnieje sztuka, niezależnie od daty powstania, jest zawsze czasem teraźniejszym. Każda z nich opowiada własną historię, ale razem rozwijają również wspólną narrację. Tematem wystawy jest Kolekcja pojęta jako rodzaj tekstu, zbudowanego z wypowiedzi sformułowanych w wielu językach artystycznych, które składają się na uniwersalną mowę sztuki. To także opowieść o przyszłości. Sztuka cały czas zmienia się, by ukazywać to, co pozostaje w nas niezmienne, twórcze i ludzkie w znajdującym się w procesie permanentnej transformacji świecie.𝗘𝗡𝗚 The exhibition features selected pieces from the collection of Sylwia and Piotr Krupa, which constitutes the symbolic core of the Krupa Art Foundation. The oldest works in the Krupa Collection were created shortly after the end of the Second World War, the most recent ones are by artists working today. The narrative of the exhibition reflects the multifaceted nature of the collection, created in the belief that diversity is the driving force of culture. The collection is a unique meeting space between works representing different attitudes, points of view and ways of representing the world. The exhibition is structured in a similar way. Historical and recent works engage in symbolic dialogue with each other because art always exists in the present, regardless of when a particular piece was made. Each of them tells its own story, but together they weave a common narrative. Its theme is the Collection conceived as a kind of text, made up of statements formulated in a number of artistic idioms that together form the universal language of art. It is also a story about the future. Art is constantly changing to show that which remains the same, creative and human, in a world of permanent transformation.𝗨𝗞𝗥 Виставка представляє вибрані твори з колекції Сильвії та Пьотра Крупи – збірки, що є символічною основою Krupa Art Foundation. Найдавніші твори з колекції Крупи були створені відразу після закінчення Другої світової війни. Останніми є роботи художників, які працюють сьогодні. Наратив виставки відображає розмаїття цієї збірки, створеної в переконанні, що різноманітність є рушійною силою культури. Колекція – це особливий простір, де є нагода зустрітися з роботами, що показують різнобічність чутливості, точок зору та способів представлення світу. Виставка побудована аналогічним чином. Історичні та новітні твори тут символічно спілкуються між собою, бо час, у якому існує мистецтво, незалежно від дати появи твору, завжди є теперішнім. Кожен із них розповідає власну історію, але разом вони розвивають також і спільний наратив. Предметом виставки є Колекція, яку розуміють як певний тип тексту, що складається з тверджень, сформульованих багатьма художніми мовами, які творять універсальну мову мистецтва. Це також історія про майбутнє. Мистецтво постійно змінюється задля того, щоб показати нам те, що залишається в незмінним, творчим і людським в нас самих та у світі, який перебуває в процесі постійної трансформації.aranżacja wystawy | exhibition design | дизайн виставок: MICHAŁ SROKA / identyfikacja graficzna | graphic design | графічний дизайн: MAGDALENA JASKUŁOWSKA / produkcja | production | виробництво: ŁUKASZ NAROŻNY, KATARZYNA MŁYŃCZAK / komunikacja i promocja | communication and promotion | комунікації та просування: MIKOŁAJ GRABOWSKI / wideo | video | відео: ALICJA KIELAN / tłumaczenie | translation | переклад: KAROL WANIEK, LESIA WORONYNA / realizacja | assembly | moнтаже: MICHAŁ MICHAŁCZAK, VIKTORIIA TOFAN / projekcja 4-kanałowa | 4-channel video | 4-канальне відео: NOVIKI STUDIOBILETY | TICKETS | КВИТКИ
normalny 20,- | full price 20,- | стандартний 20,- 
ulgowy 12,- | reduced 12,- | пільговий 12,- 
rodzinny 65,- | family 65,- | сімейний 65,- 
grupowy (min. 10 osób) 11,-/osobę | group (min. 10 persons) 11,-/person | груповий (мінімум 10 осіб) 11,-/особа
roczny normalny 90,- | year access full price 90,- | річний звичайний 90,- 
roczny ulgowy 40 | year access reduced 40,- | річний стандартний 40,- Pokaż