„Współczesne modele realizmu” MOCAK, Kraków

 

/ for English please scroll down ↓

„Współczesne modele realizmu”
Kurator: Monika Kozioł

Termin „realizm” pojawił się w drugiej połowie XIX wieku. Niemniej zjawisko przedstawienia realistycznego dotyczy wszystkich epok w historii sztuki. W popularnym odbiorze wierne odwzorowanie rzeczywistości jest traktowane jako „dobra sztuka”. Jednak artystom nie o to chodzi. Oni wykorzystują dialog z obrazami realnymi, aby na ich „ciele” budować własne idee.
Ludzie postrzegają świat bardzo podobnie – zwraca się on do wszystkich w tym samym języku. Od umiejętności reagowania na ten przekaz zależy nasze przetrwanie i porozumienie z innymi. Dlatego język, w którym mówi do nas rzeczywistość, jest tak czuły na przeinaczenia. Każda zmiana koloru, wielkości i odległości staje się strategicznie ważna i może decydować o życiu. Artyści wykorzystują wrażliwość obrazu realnego i tworzą na tej bazie własne języki. Łagodzą go lub brutalizują, mieszają lub deformują postaci, wprowadzają akcenty absurdu, przerysowują ekspresje i manipulują nimi, odrealniają kolory… W ten sposób mówią językiem realistycznym o rzeczach, które z obrazem rzeczywistym nie mają wiele wspólnego. Ukazują w swoich dziełach ogólny sens życia, czasów i polityki oraz towarzyszące im nastroje, marzenia i perwersje.
Sztuka współczesna jeszcze bardziej rozszerzyła możliwości lingwistyczne przedstawienia realistycznego. Wiek XX był dobrym nauczycielem. Przerobił kubizm, abstrakcję i geometrię, wprowadził kolaż, wideo oraz techniki komputerowe. Artysta współczesny potrafi wydobyć z obrazów realnych zaskakujące refleksje – na każdy temat.

Ta wystawa prezentuje prace mówiące w języku realistycznym o wszystkim, co obecnie ważne.

//

‚Contemporary Models of Realism’
Curator: Monika Kozioł

The term ‘realism’ appeared in the second half of the 19th century. Nevertheless, the phenomenon of realistic representation applies throughout art history. In the popular perception, ‘good art’ is a faithful representation of reality. This is not, however, what artists consider the most important. They engage in a dialogue with realistic images using their tangibility as raw material to build their concepts.
We all perceive the world in a similar manner – it addresses all of us in the same language. Our communication with others and our very survival depends on how we respond to those messages. This is why the language in which reality addresses us is sensitive to the smallest changes. Each alteration of colour, size or distance acquires a strategic importance and can become a matter of life or death. Artists fine-tune the sensitivity of real images, using it to create their own language; they soften or brutalise them, blurring or deforming the figures; they introduce touches of absurdity, exaggerate and manipulate expressions and make colours unrealistic. In this way, they engage realistic language to talk about things that have little in common with a representation of reality. In their works they comment on the perceived rationale of existence, and the time and political era we are living in, with their accompanying mood, dreams and aberrations.

Contemporary art has crossed another linguistic frontier of realistic representation. The 20th century proved very instructive, progressing through cubism, abstract and geometric art, and introducing collage, video and computer techniques. Contemporary artists are adept at probing realistic images to stunning effect, offering reflection on every possible theme.

The works presented here employ realistic language to take on board everything that matters in today’s world.
_________
Partner MOCAK-u | MOCAK Partner: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Patron Galerii Re | Re Gallery Patron: Re-Bau

Zakup części prac dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | The purchase of some of the works was co-financed from the funds of the Minister of Culture and National Heritage Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup części prac dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków | The purchase of some of the works was co-financed from the funds of Krakow City Council Kraków PL

Patroni Medialni | Media Patrons: RMF Classic, Gazeta Wyborcza, Co Jest Grane24, Niezła Sztuka, whiteMAD, Lounge Magazyn, Architektura i Biznes, Miesięcznik „Kraków”, Krakow In Your Pocket, LoveKraków.pl

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – Instytucja kultury miasta Krakowa | MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow – A Cultural Institution of the City of Krakow Kraków

www.mocak.pl
_________
Prace wykorzystane w animacji | works used in the animation:

Muntean/Rosenblum, bez tytułu [Zrozumieli, że ich zdolność nieczucia się…] | untitled [They realized that their capacity for not feeling …], 2011, olej / płótno | oil / canvas, 190 × 220 × 5 cm, Kolekcja MOCAK-u | MOCAK Collection
Zakup pracy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | The purchase of the work co-financed from the funds of the Minister of Culture and National Heritage

Małgorzata Blamowska, bez tytułu | untitled, 2007, olej / płótno | oil / canvas, 100 × 135 cm, Kolekcja MOCAK-u | MOCAK Collection

Wilhelm Sasnal, bez tytułu [Apteczka] | untitled [First Aid Kit], 2000, technika mieszana | mixed technique , 46,5 × 32 × 16 cm, Kolekcja MOCAK-u | MOCAK Collection

Rafał Bujnowski, „Kaseta video 180 min” | ‚Videotape 180 min’, 2000, olej / płótno | oil / canvas, 10,5 × 19 cm, Kolekcja MOCAK-u | MOCAK Collection