Agata Kus, Alex Urban. Duszyczki w Shefter Gallery.

Agata Kus
Alex Urban
Duszyczki
27.11.2021 – 08.01.2022

Wernisaż 27.11.2021, godz 19:00


Kuratorka: Agnieszka Gołębiewska

Shefter Gallery, Kraków

link do wydarzenia na FB:


For english scroll down

Listopad. Czyż nie najbardziej polski miesiąc?W ogrodach i na działkach słabym płomieniem z nisko tlącym się dymem dopalają się ogniska. Ostatni śmiałkowie jeszcze grillują, ale przecież już wiedzą: daremna to nadzieja, zima blisko.
Do kolorów i euforii grudniowych świąt zdaje się być jeszcze bardzo daleko. W sklepach halloweenowe przecenione akcesoria, kapelusze wiedźm i peleryny; mogą się jeszcze przydać.
Wszystko zaczyna się Zaduszkami, czyli Świętem Zmarłych. Przechodzi w listopadowe zadymy narodowego święta.
Taki czas zadumy i zadymy.W poszukiwaniu wrażeń dziewczęta zbierają się na andrzejkowe wróżby; ich męski odpowiednik to katarzynki, zapomniana już tradycja dla poszukujących żon cnotliwych kawalerów.
Panny obierają jabłka, leją wosk. A co robią kawalerowie? Któż to wie.
‚Zapytać więc trzeba wróżby
A nuż potrzebne już drużby’.A nuż nie są, bo panny świetnie radzą sobie same: a to kotłują się w walce na gołej ziemi, a to patrzą nam prosto w oczy z czarną kropelką zła w kąciku uśmiechniętych ironicznie ust. Suszą kwiaty, podejmując próbę uratowania ich piękna. Współczesne różowowłose wiedźmy to nowoczesne samodzielne kobiety, przyłapane na chwili zadumy przy barowym kontuarze; nie potrzebują towarzystwa kawalerów. Harcerki same urządzają sobie openairy.Polska, jak pisze w „Niesamowitej Słowiańszczyźnie” Maria Janion, jest „na wschód od Zachodu i na zachód od Wschodu”. W świeckiej obrzędowości o pogańskich korzeniach szukamy nadal duchowości: między zaduszkami, halloween a andrzejkami cały czas migocze w nas potrzeba odrobiny magii.
Agata Kus i Alex Urban zapragnęły się razem spotkać w tym szczególnym czasie. Czy będą nam stawiać wróżby? Raczej przyjdą z tajemniczymi, magicznymi eksponatami.Wybuchowe fosforyzujące jamniki, diabeł robiący balona z różowej gumy do żucia, ceramiczny szatan-kozioł i spalona na czarno pizza. 
To zaduszki potraktowane ironicznie i z dystansem czarnego humoru. Chyba że lubicie się bać.
Bo wybitna aktorka w swej kreacji trumiennej jest nadal jak żywa a kubrickowskie siostrzyczki o czarnych obliczach w ich różowym dziewczęcym pokoiku są przerażające i śmieszne jednocześnie.
Nie ma nic lepszego na listopadowe smuteczki. 
Przybywajcie!
(Agnieszka Gołębiewska)________________________Agata Kus – Alex Urban
Little Souls
Curator: Agnieszka Gołębiewska
November. Isn’t it the most Polish month?Bonfires are flickering out with low wisps of smoke in the gardens and allotments. The last daredevils are still barbecuing, but they already know: it’s a vain hope, winter is near. The colours and euphoria of December’s holidays seem to be a long way off. Halloween accessories, witches’ hats and capes, are on sale in stores; they can come in handy again.Everything begins with All Souls Day, or the Day of the Dead. It turns into riots on Independence Day. A time of reflection and rioting.
Young girls in search of thrills gather for St. Andrew’s Eve fortune-telling; its male counterpart is St. Catherine’s Eve, a forgotten tradition for virtuous bachelors looking for wives.Single girls peel apples and pour molten wax. And what do bachelors do? Who knows.
So let’s have our fortunes read
What if a wedding lies ahead?Or what if it doesn’t, because girls are killing it on their own: now grappling in combat on bare ground, now looking us straight in the eye with a black drop of evil in the corner of their ironically smiling mouths. They dry flowers, trying to preserve their beauty.Today’s pink-haired witches are modern independent women, caught in a moment’s reverie at the bar counter; they don’t need the company of bachelors. Girl Scouts hold open-air parties for themselves.Poland, as Maria Janion writes in Uncanny Slavdom, is ‘east of the West and west of the East’. We continue to search for spirituality in secular rituals with pagan roots: between Halloween, All Souls’ Day and St. Andrew’s Eve, the need for a little magic still flickers in us.Agata Kus and Alex Urban wanted to meet at this particular time. Are they going to tell our fortunes? Rather they will bring mysterious, magical objects.Explosive phosphorescent dachshunds, a devil blowing bubbles from pink chewing gum, a ceramic Satan-goat and a charred pizza. It’s an ironic take on All Souls’ Day, filtered through black humour. Unless you like being afraid.For the great actress in her coffin outfit still looks alive and Kubrick’s little sisters with black faces in their pink girls’ room are both scary and funny.
There is nothing better for November sorrows. 
Come!(Agnieszka Gołębiewska)