PRZEMIANY Marta Deskur, Agata Kus, Małgorzata Markiewicz, Aldona Mickiewicz, Alicja Żebrowska

„Twarz pozostała, jak dowodzą portrety, niemal taka sama. Jego pamięć cofała się przez wszystkie okoliczności z dawnego życia, nie napotykając żadnej przeszkody. Dostrzegał pewną mglistość, jakby do przejrzystej sadzawki pamięci wpadło kilka ciemnych kropel; pewne wydarzenia nieco się przyćmiły, ale to wszystko. Przemiana odbyła się bezboleśnie, całkowicie i nie wzbudziła w Orlandzie żadnego zadziwienia.”

/Virginia Woolf, „Orlando”, 1928/

Artystki: Marta Deskur, Agata Kus, Małgorzata Markiewicz, Aldona Mickiewicz, Alicja Żebrowska
Kuratorka: Katarzyna Mierzwińska

Tegoroczna wystawa prezentowana w ramach Cracow Gallery Weekend KRAKERS poświęcona będzie relacjom pomiędzy zjawiskami przemian. Wzajemne zależności ukazane będą przez pryzmat twórczości polskich artystek współczesnych. Główną oś narracyjną wystawy stanowi pokazanie grupy zjawisk silnie na siebie oddziałujących, umocowanych w licznych kontekstach – od intymnego i społecznego, poprzez literacki i historyczny. Celem wystawy, która odbędzie się w Art Agenda Nova, jest zobrazowanie mnogości możliwych znaczeń i interpretacji oraz ich wzajemnych powiązań.

Wernisaż wystawy: 22.04.2018, g. 20:00
Godziny otwarcia: po 22.04 wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

***
„Their faces remained, as their portraits prove, practically the same. His memory – her memory then, went back through all the events of her past life without encountering any obstacle. Some slight haziness there may have been, as if a few dark drops had fallen into the clear pool of memory; certain things had become a little dimmed; but that was all. The change seemed to have been accomplished painlessly and completely and in such a way that Orlando herself showed no surprise at it.”

/Virginia Woolf „Orlando”, 1928/

Artists: Marta Deskur, Agata Kus, Małgorzata Markiewicz, Aldona Mickiewicz, Alicja Żebrowska
Curator: Katarzyna Mierzwińska

This year’s exhibition presented during Cracow Gallery Weekend Krakers will be devoted to the relations between the phenomena of transformation. The interdependencies will be shown through the works of Polish contemporary artists. The main narrative of the exhibition will revolve around a group of strongly interacting phenomena, anchored in a number of contexts – from intimate and social to literary and historical. The aim of the exhibition which will take place in Art Agenda Nova is to illustrate the multiplicity of possible meanings and interpretations as well as the mutual connections between them.

Opening: 22.04.2018, 8.00 p.m
Opening hours: after 22.04 the exhibition is opened from Monday to Friday, from 9 a.m to 5 p.m