Wydarzenie MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Museum of Contemporary ArtMOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Museum of Contemporary Art

↓Wystawa: „Sztuka karmi sztukę”

Wernisaż: 24.6.2021, godz. 16–21Data wystawy: 25.6.2021–20.3.2022

Artyści: 
Elise Ansel
Boaz Arad
Krzysztof M. Bednarski
Piotr Blamowski
Tymek Borowski
Rafał Bujnowski
Tomasz Ciecierski
Andrzej Dłużniewski
Edward Dwurnik
Pola Dwurnik
Marian Eile
Omer Fast
Iaia Filiberti
Simon Fujiwara
Katarzyna Górna
Debora Hirsch
Željko Kipke
Jerzy Kosałka
Karolina Kowalska
Paweł Książek
Kamil Kukla
Agata Kus
Seung-hee Lee
Carina Linge
Łódź Kaliska
Marcin Maciejowski
Przemek Matecki
Bartek Materka
Irena Nawrot
Helmut Nickels
Bjørn Nørgaard
Shinji Ogawa
Marek Rogulski
Robert Rumas
Adam Rzepecki
Kourosh Salehi
Nikita Shalenny
Mikołaj Smoczyński
Wojciech Sobczyk
Witold Stelmachniewicz
Mariusz Tarkawian
Gülin Hayat Topdemir / Sylvain EntressangleMiejsce: budynek A, poziom 0Kuratorzy: Agnieszka Sachar, Martyna Sobczyk
Źródłem inspiracji dla autorów prezentowanych na wystawie prac z Kolekcji MOCAK-u są dzieła innych twórców. Korzystanie z wcześniejszych osiągnięć artystycznych jako punktu wyjścia własnej sztuki ma wielowiekową tradycję. W średniowieczu i baroku wzorniki graficzne były podstawą wielu realizacji malarskich. Twórcy okresu renesansu i klasycyzmu z kolei fascynowali się antykiem. XIX wiek charakteryzuje pojawienie się neostylów, które naśladowały wybrane elementy wcześniejszych estetyk. Postmodernizm czerpał ze wszystkich nurtów i celebrował strategie cytatu oraz pastiszu.W sztuce współczesnej artyści chętnie korzystają z gotowych schematów ikonograficznych i rozwiązań kompozycyjnych, tworzą kolaże czy filmy found footage. Zapożyczenia zachodzą zarówno na poziomie idei, jak i formy.Prace prezentowane na wystawie najczęściej bazują na malarstwie i rzeźbie, ale również na literaturze i filmie. Artyści czerpią ze sztuki dawnej i z dorobku twórców sobie współczesnych. Wybierają dzieła nośne znaczeniowo i wchodzą z nimi w krytyczny lub afirmujący, a czasem humorystyczny dialog. Dokonują reinterpretacji utworów literackich i filmowych. Aktualizują utrwalone schematy ikonograficzne, takie jak pokłon Trzech Króli czy ukrzyżowanie. Tworzą własne warianty arcydzieł.Wybrane prace dają wgląd w określone momenty historii sztuki. Równocześnie – dzięki kreatywnemu korzystaniu z dzieł innych artystów – prowadzą do jej ożywienia, stają się pretekstem do refleksji na temat dziedzictwa kulturowego oraz roli sztuki jako narzędzia interpretacji i zrozumienia rzeczywistości.W 2021 roku MOCAK obchodzi 10. rocznicę otwarcia. Z tej okazji przygotowaliśmy wystawy na bazie Kolekcji. Przekonanie odbiorców do sztuki współczesnej to jeden z głównych celów Muzeum, a Kolekcja jest kluczowym narzędziem do jego osiągnięcia. Chcemy, by publiczność miała możliwość szerszego poznania naszych zbiorów oraz problematyki, jaką reprezentują, zobaczenia prac, które nie były jeszcze eksponowane, w tym nowych nabytków. Jubileuszowe wystawy ukażą zróżnicowanie medialne i tematyczne ciągle rozbudowywanych zbiorów./

/Exhibition: ‚Art Feeds on Art’

Opening date: 24.6.2021 at 4 pm–9 pmExhibition date: 25.6.2021–20.3.2022

Artists:
Elise Ansel
Boaz Arad
Krzysztof M. Bednarski
Piotr Blamowski
Tymek Borowski
Rafał Bujnowski
Tomasz Ciecierski
Andrzej Dłużniewski
Edward Dwurnik
Pola Dwurnik
Marian Eile
Omer Fast
Iaia Filiberti
Simon Fujiwara
Katarzyna Górna
Debora Hirsch
Željko Kipke
Jerzy Kosałka
Karolina Kowalska
Paweł Książek
Kamil Kukla
Agata Kus
Seung-hee Lee
Carina Linge
Łódź Kaliska
Marcin Maciejowski
Przemek Matecki
Bartek Materka
Irena Nawrot
Helmut Nickels
Bjørn Nørgaard
Shinji Ogawa
Marek Rogulski
Robert Rumas
Adam Rzepecki
Kourosh Salehi
Nikita Shalenny
Mikołaj Smoczyński
Wojciech Sobczyk
Witold Stelmachniewicz
Mariusz Tarkawian
Gülin Hayat Topdemir / Sylvain EntressangleVenue: Building A, level 0Curators: Agnieszka Sachar, Martyna Sobczyk
The works in the MOCAK Collection presented in the exhibition have been inspired by the works of other artists. Using earlier artistic achievements as a starting point for one’s own art has a centuries-old tradition. In the Middle Ages and Baroque, many paintings were customised from graphic templates. In turn, artists of the Renaissance and Classicism periods were fascinated by antiquity. A characteristic feature of the 19th century was the emergence of neo-styles that aimed to recreate the past aesthetics. Postmodernism drew on all trends in art and celebrated the strategies of quotation and pastiche.In contemporary art, artists enthusiastically use ready-made iconographic schemes and compositional solutions, they create collages or found footage films. Appropriation takes place at both the conceptual and formal levels.The works presented at the exhibition are most often based on painting and sculpture, but also on literature and film. The artists draw on old art and the work of their contemporaries. They choose meaningful works and enter into a dialogue with them – whether critical, affirmative, or, occasionally, humorous. They reinterpret literary and film works. They give a topical slant to established iconographic patterns, such as the adoration of the Magi or crucifixion. They create their own variants of well-known masterpieces.The selected works provide an insight into specific moments in art history. At the same time, thanks to the creative use of other artists’ works, they liven it up, providing a pretext for reflection on cultural heritage and the role of art as a tool for interpreting and understanding reality.In 2021 MOCAK is celebrating the 10th anniversary of its opening. For the occasion, we have prepared exhibitions based on the Collection. One of the Museum’s principal goals is to demonstrate to audiences the merit of contemporary art; the Collection is a key vehicle for achieving this. We want the public to have the opportunity to learn more about our collections and the issues they represent, and to see works never exhibited previously, including the new acquisitions. The jubilee exhibitions will show the media and thematic diversity of our ever-expanding Collection.
___
Partner MOCAK-u | MOCAK Partner: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w KrakowiePatron Galerii Re | Re Gallery Patron: RE-BauPatroni medialni | Media Patrons: RMF Classic, TVP Kultura, Gazeta Wyborcza, Co Jest Grane 24, Magazyn WhiteMAD, Tygodnik Przegląd, Niezła Sztuka, Krakow In Your Pocket, Kraków Culture Karnet, Love KrakówMuzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – instytucja kultury miasta Krakowa | MOCAK The Museum of Contemporary Art in Krakow – A Cultural Institution of the City of Krakow
___
Widoczna praca: Przemek Matecki, bez tytułu [Michał Anioł], z cyklu ‚Małe obrazy’, 2016–2018, technika mieszana / płótno, 20 × 20 cm, Kolekcja MOCAK-uWork by Przemek Matecki, untitled [Michaelangelo], from the series ‚Small Paintings’, 2016–2018, mixed technique / canvas, 20 × 20 cm, MOCAK Collection