7 Jednodniowych Wystaw W Krakowie Przed Aukcją w CSW Zamek Ujazdowski

| please scroll down for English version |

Prezentacja zorganizowana w Księgarni | Wystawie – galerii Fundacji Razem Pamoja mieszczącej się na ulicy Józefińskiej 9 w Krakowie – będzie czymś niebywałym. W niewielkiej przestrzeni będzie można przez tydzień obejrzeć 60 z 80 prac podarowanych Fundacji przez zaprzyjaźnionych artystów. Będzie to jedna z największych prezentacji międzynarodowej sztuki współczesnej, zorganizowana w Krakowie w przeciągu ostatnich kilku lat.

Na wystawie – składającej się z siedmiu codziennie zmienianych mniejszych wystaw – zostaną zaprezentowane dzieła gwiazd sztuki światowej oraz prace artystów mniej znanych, których podobnie jak starszych kolegów po fachu porywa naturalna pasja tworzenia. W Krakowie zobaczymy sztukę dojrzałą, tworzoną przez profesorów uczelni o międzynarodowej renomie, artystów obecnych w prestiżowych kolekcjach na świecie oraz prace osób mniej znanych, które śmiało rozwijają swoje artystyczne skrzydła.

Wszystkich biorących udział w wystawie połączyła sympatia do działań Fundacji Razem Pamoja, która kieruje się hasłem „Poznawać, Działać, Dzielić się” dążąc do transkontynentalnego spotkania i równorzędnej współpracy pomiędzy globalną Północą i globalnym Południem. Fundacja opiera się na ideach edukacji bez uprzedzeń, dydaktyki współpracy, pomocy wzajemnej i edukacji globalnej. Identyfikujący się z tymi hasłami wierzą, że możliwość realnej zmiany prowadzącej do zbudowania świata wolnego od niesprawiedliwości tkwi przede wszystkim w ludziach (szczególnie młodych), a nie w bezdusznych strukturach globalnych instytucji.

Fundacja Razem Pamoja wspomaga transkulturową wymianę realizując bazujące na idei spotkania niekonwencjonalne projekty o ogromnym potencjale edukacyjnym. Przełamuje schematy działania, kierując się w swojej aktywności metodologią współpracy. Przykładem tego jest właśnie zbiórka dzieł sztuki oraz wystawienie ich na aukcji, która odbędzie się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. W całym przedsięwzięciu nie chodzi jednak o chęć zysku. Najważniejsze jest poszerzenie kręgu zainteresowanych wspólnym działaniem wynikającym z dzielenia się, które może prowadzić do lepszego poznania i dalszej współpracy w przyszłości.

Wszystko to dzieje się dzięki sztuce. Dlatego Fundacja Razem Pamoja oddaje hołd popierającym ją przyjaciołom-artystom organizując wielką wystawę ich darów, które nie są przypadkowym zbiorem. Wszystkie te dzieła bowiem zostały specjalnie wybrane przez twórców pod kątem problemów, które stara się rozwiązywać Fundacja. Prace zostały ułożone w 7 wystaw przez profesjonalnego kuratora sztuki współczesnej, który zestawiając je razem starał się wydobyć z nich energię pobudzającą do krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, autorefleksji oraz zwiększenia poczucia własnej odpowiedzialności za świat.

Na pierwszej inauguracyjnej wystawie zobaczymy dzieła skłaniające do wnikliwego spojrzenia na rzeczywistość, która obfituje w zdarzenia prowokujące do zastanowienia się nad kondycją człowieka w epoce dzikiego konsumeryzmu likwidującego jak to określił Witkacy głód metafizyczny.

13.01-14.01
Rafał Bujnowski
Piotr Janas
Romuald Kutera
Anna Kutera
Mikołaj Małek
Bartosz Materka
Izabela Tarasewicz

Druga z serii siedmiu wystaw jedynie na pierwszy rzut oka wydawać się będzie prezentacją sztuki artystów neomodernistycznych zdystansowanych wobec rzeczywistości. Tak naprawdę pokazywane na niej dzieła ujawnią krytyczną postawę autorów wobec świata rozumianego jako dramatyczna sieć politycznych i ekonomicznych powiązań.

15.01
Tomasz Baran
Iddi Bashir
Piotr Błachut
Karolina Brzuzan
Łukasz Jastrubczak
Paweł Kruk
Slavs and Tatars
Łukasz Surowiec
Monika Drożyńska
Radosław Szlaga

Trzeciego dnia zobaczymy dzieła wynikające z dziwnego doświadczenia niestosowności współczesnej cywilizacji. Prace nie tylko skłaniać będą do przemyślenia relacji pomiędzy tym, co jest określane jako naturalne i kulturowe. Pokaz ten ujawni przekonanie artystów, że współczesna cywilizacja jest tylko pewnym narzędziem. Tak jak inne wytwory człowieka można ją swobodnie kształtować, naprawiać, zmieniać, a jak do niczego się nie nadaje to po prostu wyrzucić na śmietnik. Prezentowane prace podkreślają wagę indywidualnego poznawania świata. Skłaniają potencjalnych eksploratorów do przyjęcia postawy wzorowanej na dziewiętnastowiecznych empirycznych badaczach przyrody.

16.01
Dobrawa Borkala
Bogna Burska
Maciej Chorąży
Tatiana Czekalska i Leszek Golec
Justyna Górowska
Agata Kus
Magdalena Lazar
Krzysztof Maniak
Olivier Richon
Adam Rzepecki

Czwartego dnia zaprezentowane zostaną dzieła świadczące o niejednoznaczności międzyludzkich relacji. Można na niej będzie obejrzeć prace wyrażające tęsknotę za zwyczajnym spotkaniem z innymi. Towarzyszyć im będą prace, w których ujawnione zostało dramatyczne dążenie do wyrażenia siebie, określenia swojej tożsamości pomimo presji fizycznej, psychicznej i symbolicznej.

17.01
Bogusław Bachorczyk
Piotr Bujak
Marta Deskur
Roman Dziadkiewicz
Zuzanna Janin
Ewa Juszkiewicz
Irena Kalicka
Anna Maria Karczmarska
Joanna Piotrowska
Hal Samples
Ewa Zarzycka
Grzegorz Zygier

Na piątej wystawie będzie można zobaczyć dzieła mówiące o pustce otaczającego nas świata. Patrząc na zebrane prace doświadczymy symbolicznego stanu utraty. Utraty czego? Chyba każdy będzie musiał sam odpowiedzieć sobie na to pytanie zwracając się do swoich najgłębiej skrywanych obaw. Dla niektórych może być to śmierć, dla innych po prostu brak kontaktu z drugim człowiekiem.

18.01
Ewa Axelard
Jonny Biggs
Adam Gruba
Andrzej Karoń
Dawid Misiorny
Tomasz Prymon
Helena Siemińska
Małgorzata Szymankiewicz
Marzena Ślusarczyk

Przedostatnia wystawa w Księgarni | Wystawie będzie świadczyć o potędze wyobraźni umożliwiającej realną zmianę rzeczywistości.

19.01
Krzysztof Mężyk
Mathilde Rosier
Xawery Wolski
Jakub Julian Ziółkowski

Ostatnia prezentacja nie będzie miała wspólnego mianownika. Kurator zawierzył swojej intuicji prezentując dzieła uwodzące, intrygujące, zachwycające, wzruszające albo po prostu powalające swoim pięknem.

20.01
Agnieszka Brzeżańska
Tomasz Kowalski
Sharon Lockhart
Marta Loboda
Elisabeth Molin
Ryan Moule
Paulina Ołowska
Eva Vermandel

Kurator: Dominik Kuryłek
Wernisaż: 13. 01. 2016 18:00

The presentation organised at the Bookstore | Exhibition – the Razem Pamoja Foundation gallery on Józefińska 9 street in Kraków – is an unprecedented event. In the small space of the gallery, we shall have the chance to see 60 out of 80 artworks donated by artist-friends to the Foundation. It is one of the largest international exhibitions of contemporary art shown in Krakow in the course of several years.

The exhibition, composed of 7 smaller, one-day-long exhibitions, presents works by international contemporary art stars as well as by lesser-known artists, who like their older colleagues are driven by a natural creative passion. We shall meet in Krakow with mature art, created by professors of internationally renowned art schools, by artists featured in collections all over the globe, and with artworks by less famous artists, who are well on their way to spread their wings and fly.

All these exhibiting artists are connected by an affinity with the activities of the Razem Pamoja Foundation, guided by the motto “Learning, Acting, Sharing”, which aims to arrange transcontinental encounters and an equal and mutual co-operation between the global North and the global South. The Foundation is grounded in the notions of learning without prejudice, teaching for co-operation, mutual support and global education. The artists identify with these values and believe that the possibility of real change, leading to a construction of a globe freed from injustice, lies primarily with the people (especially, youngsters), and not in the heartless structures of global institutions.

The Razem Pamoja Foundation supports transcultural exchange by organising unconventional projects, grounded in the notion of meeting, which carry an enormous educational potential. Directed in its activities by the methodology of co-operation, the Foundation breaks away from acting habits. An instance of the method is precisely the collection of artworks for the charitable auction taking place in the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw. The enterprise, however, is not powered by a hunger for profit. Its primary aim is to widen the circles of people concerned with co-operative action arising from a willingness to share, which can lead to a better understanding and further co-operation in the future.

The whole affair is possible thanks to art. Therefore, the Razem Pamoja would like to pay homage to the artist-friends supporting its activities by organising a grand exhibition of their gifts, which are by no means an accidental assembly. All the artworks have been carefully selected by their authors to correspond to the issues which the Foundation addresses. The donated artworks have been composed into 7 exhibition by a professional contemporary art curator, who in their juxtapositions wished to unearth their energy, projecting critical perspectives on the real world in the viewers, arousing their self-awareness and enhancing our responsibility for the globe.

The first exhibition to inaugurate the 7-day presentation will feature works demanding an incisive view of reality that abounds in events provoking a re-thinking of the human condition in the times of wild consumerism, which abolishes, to use Witkacy’s term, our ‘metaphysical hunger’.

13-14 January
Rafał Bujnowski
Piotr Janas
Romuald Kutera
Anna Kutera
Mikołaj Małek
Bartosz Materka
Izabela Tarasewicz

The second of the seven exhibitions only appears to be a presentation of works by neo-modernist artists, distanced from the real world. In fact, the exhibited artworks demonstrate a critical attitude of their authors towards the world conceived as a dramatic network of political and economic dependencies.

15 January
Tomasz Baran
Iddi Bashir
Piotr Błachut
Karolina Brzuzan
Łukasz Jastrubczak
Paweł Kruk
Slavs and Tatars
Łukasz Surowiec
Monika Drożyńska
Radosław Szlaga

On the third day, we shall have the chance to see artworks arising from an uncanny experience of unsuitablity of contemporary civilisation. The works not only prove a re-thinking of the relationship of the so-called ‘nature’ and ‘culture. The exhibition demonstrates the artists’ belief that contemporary civilisation is nothing but an instrument. Just as any other human creation, it can be shaped, corrected, changed at will, and if it turns out to be of no use, we should dispose of it. The exhibited artworks also highlight the importance of an individual understanding of the world. They encourage potential explorers to accept an attitude modelled on the nineteen-century empirical natural scientists.

16.01
Dobrawa Borkala
Bogna Burska
Maciej Chorąży
Tatiana Czekalska i Leszek Golec
Justyna Górowska
Agata Kus
Magdalena Lazar
Krzysztof Maniak
Olivier Richon
Adam Rzepecki

The fourth day will see the exhibition of artworks confirming the ambivalence of human relationships. It will present pieces which express the yearning for a regular encounter with others. They will be accompanied by works which reveal the dramatic struggle for self-expression, self-identification and an individual effort to determine their terms of belonging to a group despite physical, psychological and symbolic pressures.

17.01
Bogusław Bachorczyk
Piotr Bujak
Marta Deskur
Roman Dziadkiewicz
Zuzanna Janin
Ewa Juszkiewicz
Irena Kalicka
Anna Maria Karczmarska
Joanna Piotrowska
Hal Samples
Ewa Zarzycka
Grzegorz Zygier

The fifth presentation will exhibit artworks describing the emptiness of the surrounding world. When observing the works, we shall experience a state of symbolic loss. What is lost? Every viewer will have to find their own answer by turning to their deepest fears. Some will find death there, others – a basic lack of connection to another human being.

18.01
Ewa Axelard
Jonny Biggs
Adam Gruba
Andrzej Karoń
Dawid Misiorny
Tomasz Prymon
Helena Siemińska
Małgorzata Szymańska
Marzena Ślusarczyk

The last-but-one of the exhibitions at the Bookstore | Exhibition will give us proof of the power of imagination to make a real change in reality possible.

19.01
Krzysztof Mężyk
Mathilde Rosier
Xawery Wolski
Jakub Julian Ziółkowski

The final exhibition will not have a common denominator. The curator has simply trusted his intuitions and presents the artworks which are alluring, intriguing, enchanting, moving, or simply overwhelming in their beauty.

20.01
Agnieszka Brzeżańska
Tomasz Kowalski
Sharon Lockhart
Marta Loboda
Elisabeth Molin
Ryan Moule
Paulina Ołowska
Eva Vermandel

Curator: Dominik Kuryłek
Opening: 13 January 2016, 18:00

 

| please scroll down for English version |

Charytatywna Aukcja Sztuki
Poznawać, Działać, Dzielić Się
Fundacji Razem Pamoja

27.01 | 19.00
CSW Zamek Ujazdowski, budynek Laboratorium
sala im. W. Krukowskiego

24.01 | 18.00 – wernisaż wystawy przedaukcyjnej
25.01 | 12.00-19.00 – oprowadzanie po wystawie

Katalog aukcyjny:

„Fundację Razem Pamoja współtworzą filozofowie, artyści, kuratorzy, osoby bardzo amatorsko myślące o świecie współczesnym, które doskonale wiedzą, że w dorosłym życiu taka postawa umożliwia wolność od sprawdzonych rozwiązań.

Aktywność Fundacji opiera się przede wszystkim na intuicyjnych i idealistycznych odruchach, wynikających z inspiracji atmosferą lat siedemdziesiątych XX wieku, gdy ludzie na tej planecie mieli wrażenie, że więcej ich łączy niż dzieli.

Nasze działania opisujemy miękkimi słowami takimi jak “edukacja współpracy”, albo hasło “Poznawać, Działać, Dzielić się”. Spośród wszystkich efektów naszej działalności musimy w tym miejscu wspomnieć:
– wymianę murali pomiędzy szkołami w Kenii i w Polsce;
– stworzenie książki Ku Afryce KiP 2014;
– realizację projektów artystycznych w Księgarni/Wystawie w Krakowie (www.księgarniawystawa.pl) oraz jej lustrzanym odbiciu Mathare Art Gallery w Nairobii w Kenii (www.facebook.com/matharegallery);
– fundowanie stypendiów tworzonych dzięki współpracy kenijskich i polskich uczniów i nauczycieli;
– wystawy instytucjonalne, jak na przykład Kombucha w Bunkrze Sztuki w Krakowie (2015) albo Co nowego pod słońcem – wspólny projekt Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz Nairobi National Museum (2014) w Kenii;
– współpracę z wydawnictwami Le Monde diplomatiqe, Karakter, Zed Books oraz JRP Ringer.

Wszystkie te miękkie działania rozumiemy jako aktywność nie opierającą się na dawaniu, zawłaszczaniu, dyktowaniu tylko wymianie, współpracy, dialogu prowadzonym pomiędzy ludźmi mieszkającymi dość daleko od siebie.

Artyści, którzy podarowali swoje pracę Fundacji Razem Pamoja współpracowali z nią w tym paradygmacie lub będą to robić w niedalekiej przyszłości. Niektórzy z nich są naszymi przyjaciółmi, po prostu cenią styl działania Razem Pamojy. Niektórzy są przyjaciółmi naszych przyjaciół.

Mamy nadzieję, że zgromadzone prace stworzą na wystawie przedaukcyjnej etyczny assamblaż, a kupione przez Państwa dzieła będą sprawiać Wam podwójną przyjemność, tę płynącą z posiadania oraz tę płynącą z dawania, natomiast nam wszystkim dadzą możliwość realizowania kolejnych artystycznych i społecznych działań łączących niewielkie fragmenty globalnego Południa i globalnej Północy.”

Bartosz Przybył-Ołowski
Fundacja Razem Pamoja

Przyjmujemy zlecenia na aukcję.
W tym celu prosimy się kontaktować telefonicznie lub mailowo:
telefon: 508191742
e-mail: [email protected]

Licytacja będzie możliwa także przez telefon.
Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie lub mailowo:
telefon: 508191742
e-mail: [email protected]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Charitable Artwork Auction
Learning, Acting, Sharing
Razem Pamoja Foundation

27.01 | 19.00
Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle,
Warsaw, Poland

24.01 | 18.00 – opening of the pre-auction exhibition
25.01 | 12.00-19.00 – exhibition guided tours

Auction catalogue:
http://issuu.com/fundacjarazempamoja/docs/katalog_eng_

The Razem Pamoja Foundation is co-created by philosophers, artists, curators, amateur thinkers of the contemporary world, who know perfectly well that in adult life the thoughtful attitude guarantees freedom from the tried-and-tested solutions.

The activities of the Foundation are primarily grounded in intuitive and idealist urges, derived from the inspiration with the atmosphere of the 1970s, when people of this planet had the impression that they shared more things in common than things that divide us.

We describe our activities with such soft terms as “educating for co-operation”, or with our motto: “Learning, Acting, Sharing”. Some of the results of our activities are well-worth mentioning here:

– mural exchange between schools in Kenya and Poland;
– the making of the book Into Africa, KiP 2014;
– art projects organised at the Bookstore | Exhibition in Krakow (www.księgarniawystawa.pl) and its mirror space, the Mathare Art Gallery in Nairobi, Kenya (www.facebook.com/matharegallery);
– the funding of scholarships developed in co-operation of Kenyan and Polish students and teachers;
– exhibitions in established institutions e.g. Kombucha at the Bunkier Sztuki CAG in Krakow (2015) or What’s New under the Sun, the joint project of the Seweryl Udziela Museum of Etnography in Krakow and the Nairobi National Museum (2014) in Kenya;
– our co-operation with the publishers: Le Monde Diplomatiqe, Karakter, Zed Books, and JRP Ringer.

We understand all these soft actions to be activities based not on giving, appropriating, arranging, but on exchange, co-operation, dialogue held between people living at a considerable distance from each other.

The artists who have donated their work to the Razem Pamoja Foundation co-operate with us according to the paradigm, or will shortly become our collaborators. Some of them are our friends and simply appreciate the Razem Pamoja style of acting. Some are our friends’ friends.

We hope that all the donated works will create an ethical assemblage in our pre-auction exhibition, and the work which you decide to purchase will be a source of a double pleasure, one arising from owning the work and another – from sharing; and that they will provide for the opportunity of organising the following art and social actions, connecting small fragments of the global South and the global North.

Bartosz Przybył-Ołowski
Razem Pamoja Foundation

We are accepting your orders.
To place your order, please, call or e-mail:
phone: +48 508191742
e-mail: [email protected]

Bidding by phone is also available.
To arrange bidding by phone, please, call or e-mail:
phone: +48 508191742
e-mail: [email protected]